Deneyim Muhasebe, kadrosunda bulunan uzman personeliyle aşağıda yer verilen kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerine mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

Bu hizmetleri sunarken ana hedefimiz, müşterilerimizin kendi iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunları çözüme ulaştıracak en doğru ve sağlıklı bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde elde etmelerinin sağlanmasıdır.

Öncelikle ilgili konuya yönelik olarak mevzuatı oluşturan bütün bilgi ve belgeler araştırılarak, tarafımıza iletilen konunun mali mevzuat içerisindeki konumu belirlenmekte, yetkili makamlarca daha önce verilmiş bulunan yazılı görüşler, yargı kararları ve yorumlar dayanak alınarak mali müşavirliğimiz konu hakkındaki görüş ve önerilerine ilişkin araştırma ve analizlere dayanan raporlar hazırlanmaktadır. Mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler, kendi görüş, öneri ve yorumlarımız ile birlikte müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır. Müşterilerimizin yasal kayıt ve belgeleri vergisel yönden incelenerek mali yükümlülüklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmeleri sağlanmakta ve olası bir hatalı işlemden doğabilecek yersiz vergi riskinin önceden tespit edilerek gerekli düzeltmelerin gecikmeksizin yapılması olanağı yaratılmaktadır. Gerekli hallerde yetkili makamların görüşleri alınarak bu görüşler çerçevesinde uygulamanın doğru olarak yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Mali müşavirlik hizmetlerimizin kapsamında bulunan kanunlara ve ilgili mevzuata aşağıda yer verilmiştir;

 

Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz:

 

Kurumlar Vergisi Kanunu

 

Uluslararası Vergi Anlaşmaları

 

Gelir Vergisi Kanunu

 

Damga Vergisi

 

Vergi Usul kanunu

 

Emlak Vergisi

 

Borçlar Kanunu

 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

 

Türk Ticaret Kanunu

 

Gümrük Vergisi Dışında Kalan Diğer Dolaylı Vergiler

 

İş Kanunu

 

Yabancı Sermaye Mevzuatı

 

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

Bankacılık Mevzuatı

 

Amme Alacakları Ve Tahsili Usulü hakkında Kanun

 

Kambiyo Mevzuatı

 

Veraset ve İntikal Vergisi kanunu

 

Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Katma Değer Vergisi

 

Teşvik Mevzuatı

 

 

 

Hemen Arayın